Privacyverklaring

Versie 1.0
Dit document is voor het laatst gewijzigd op 12 september, 2022.

Rust door voelen, gevestigd aan Havikshorst 121, 2314 AM Leiden, is verantwoordelijk voor de verwerking van al uw persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.rustdoorvoelen.nl
Havikshorst 121, 2314AM Leiden
Kamer van Koophandelnummer: 85086185

Myra Gobets is de Functionaris Gegevensbescherming van Rust door voelen. Zij is te bereiken via meer@rustdoorvoelen.nl.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Rust door voelen verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de 2 categorieën persoonsgegevens die wij verwerken.

Categorie A) NAW-, financiële- en contactgegevens

 • Naam,
 • adres,
 • woonplaats
 • telefoon
 • email gegevens zijn voor het sturen van facturen en het opnemen van contact.
 • Daarnaast worden betalingen vastgelegd.

 

Categorie B) Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens zoals vast gelegd in uw persoonlijke dossier


Rust door voelen verwerkt bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u. Voor de therapiesessies is het vanuit de Wet inzake de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) een verplichting om een dossier bij te houden. Je dossier bevat aantekeningen over de sessies, de voortgang en andere gegevens die voor de therapie noodzakelijk zijn. Daarnaast kan het dossier gegevens bevatten die ik, indien nodig en na jouw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener zoals bijvoorbeeld de huisarts of een eerdere therapeut.

 

Hoe Rust door voelen omgaat met persoonsgegevens

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Deze gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 20 jaar bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden
Rustdoorvoelen verkoopt uw NAW-, financiele- en contactgegevens (categorie A) niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Denk hierbij aan Internet Service Provider, Accountant, Belastingdienst e.d. Rustdoorvoelen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Hierbij gaat het altijd over NAW-, contact- en financiële gegevens.
Deze bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens (Categorie B) zullen alleen gedeeld worden met derden na schriftelijke toestemming van de cliënt of op last van een rechter.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om al uw persoonsgegevens (categorie A en B) in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Rust door voelen en heeft u het recht op gegevens overdraagbaarheid.
Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar meer@rustdoorvoelen.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Omdat Rust door voelen zich aan de wet op geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) heeft te houden en een bewaarplicht heeft, kan je dossier niet zonder meer verwijderd worden.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Rust door voelen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via meer@rustdoorvoelen.nl.

Rust door voelen heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • NAW-, financiële- en contactgegevens en Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens worden op twee aparte versleutelde memorysticks (werkstick en back-up) bewaard. Er worden geen kopieën bewaard op separate computers.
 • Behoudens tijdens bijwerken van de gegevens wordt de memory stick en back-up stick offline bewaard
 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en/of firewall.
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding.
  Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

Rust door voelen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit- persoonsgegevens/tip-ons