Algemene voorwaarden voor particulieren op de overeenkomst voor therapie en begeleiding

Van: M. Gobets handelend onder de naam Rust door voelen verder te noemen Rust door voelen.
ADRES: Havikshorst 121, 2317 AM. Leiden
www.rustdoorvoelen.nl
meer@rustdoorvoelen.nl
KvK: 85086185

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden hebben de onderstaande termen de volgende betekenis:
1.1 Rustdoorvoelen: Eigenaar van Rustdoorvoelen of diens aangewezen vertegenwoordigers.
1.2 Cliënt: Een wederpartij die een natuurlijk persoon is en niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, die de individuele hulp of begeleiding van Rustdoorvoelen in de vorm van een sessie verzoekt/aanneemt voor zichzelf of anderen.
1.3 Sessie: Bijeenkomst van een of meerdere vertegenwoordigers van Rustdoorvoelen met een of meerdere cliënten en geen of enkele direct betrokkenen met begeleiding als doel. Sessie kan 1 of meerdere uren omvatten.
1.4 Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als digitale communicatie op te slaan op een duurzame gegevensdrager, zoals e-mailcommunicatie.

Artikel 2: Werkingssfeer

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en verklaringen, zowel mondeling als schriftelijk, tenzij in de overeenkomst anders is overeengekomen.
2.2 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, wordt vernietigd of anderszins buiten toepassing wordt verklaard, zullen de overige bepalingen van de algemene voorwaarden volledig en onverminderd van kracht blijven en zullen partijen in overleg treden teneinde overeenstemming te bereiken over een bepaling die het doel en de strekking van de nietige bepaling zoveel mogelijk benaderd.

Artikel 3: Totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst

3.1 Al onze aanbiedingen en offertes of andere verklaringen, zowel schriftelijk als mondeling, van onze vertegenwoordigers namens Rust door voelen zijn vrijblijvend en kunnen door Rust door voelen worden ingetrokken of herroepen tot het moment dat de acceptatie van de cliënt is ontvangen door Rust door voelen. De gemaakte offertes zijn gedurende 30 dagen na offertedatum geldig, tenzij anders aangeven. Rust door voelen is slechts aan offertes gebonden indien de aanvaarding daarvan door de client schriftelijk plaatsvindt, binnen de geldigheidsduur van de offerte.
3.2 Een overeenkomst tot sessie komt tot stand zodra cliënt het aanbod van Rust door voelen schriftelijk heeft aanvaard, dan wel Rust door voelen een begin met de uitvoering daarvan heeft gemaakt.
3.3 Derden kunnen geen rechten ontlenen aan aanbiedingen, offertes of andere verklaringen van of namens Rust door voelen.
3.4 Een tussentijdse wijziging in de overeenkomst is slechts mogelijk na overleg tussen de cliënt en Rust door voelen en aanvaarding door beiden.
3.5 Rust door voelen zal zich naar beste weten en kunnen inspannen de hulpverlening met zorg uit te voeren, overeenkomstig de met de cliënt gemaakte afspraken en procedures.

Artikel 4: Tarieven

4.1 Het uurtarief van een sessie wordt door Rust door voelen staan vermeld op de website van Rust door voelen en zullen tijdens de intake medegedeeld worden. Tarieven zijn inclusief BTW.
4.2 Rust door voelen behoudt zich het recht voor de tarieven aan te passen en zal de cliënt hierover berichten.

Artikel 5: Betaling

5.1 Aan het einde van de maand ontvangt client een factuur. Deze dient binnen 14 dagen te worden betaald.
5.2 Indien Rust door voelen tot invordering moet overgaan zullen alle kosten van invordering, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, ten laste komen van de cliënt, waarbij de buitengerechtelijke invorderingskosten worden bepaald op een minimum van € 100,00.

Artikel 6: Opzegging/Beëindiging overeenkomst

6.1 De overeenkomst met betrekking tot sessies kan door de cliënt onmiddellijk en op ieder moment worden beëindigd, met inachtneming van artikel 7 en van de hierbij gestelde wens, tegen normale betaling, van een laatste gesprek, een afrondingsgesprek.
6.2 De overeenkomst met betrekking tot sessies kan door Rust door voelen met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst mondeling of schriftelijk worden beëindigd. Indien de cliënt dit wenst kan deze van Rust door voelen verlangen, tegen normale betaling, een afrondingsgesprek te hebben.

Artikel 7: Afzegging

7.1 Afspraken voor sessies kunnen in het geval zich bijzondere omstandigheden voordoen tot uiterlijk 48 uur van tevoren afgezegd worden, anders wordt de afspraak in rekening gebracht.
7.2 Indien, om welke reden dan ook, een sessie wordt afgezegd door Rust door voelen, kan de cliënt hieraan geen enkele vergoeding ontlenen.

Artikel 8: Verslaglegging

8.1 Van de individuele therapie/begeleiding wordt een dossier aangelegd. Rust door voelen is hierover geheimhouding verplicht, zowel vanuit de wet (privacywetgeving) als vanuit de beroepsvereniging (ethische code).
8.2 Informatie over een cliënt aan derden zal slechts gegeven worden na schriftelijke toestemming van de cliënt .
8.3 Indien naar oordeel van Rust door voelen informatieverstrekking aan derden nodig of verplicht (wet) is, zal Rust door voelen moeite doen om toestemming van de betrokkene(n) te verkrijgen. Indien dit niet lukt, zal Rust door voelen overgaan tot verstrekking van de informatie zonder toestemming van de betrokkene(n).

Artikel 9: Overmacht

9.1 Als een niet aan Rustdoorvoelen toerekenbare tekortkoming valt aan te merken: iedere gebeurtenis of omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het sluiten van de overeenkomst of het maken van de afspraak te voorzien – waardoor het uitvoeren van de overeenkomst of afspraak bemoeilijkt of onmogelijk gemaakt wordt, dat redelijkerwijs de (verdere) uitvoering van de overeenkomst of opdracht op dezelfde voorwaarden niet van Rust door voelen gevergd kan worden en die niet in de schuld of risicosfeer van Rust door voelen liggen.

Artikel 10: Klachten

10.1 Indien de cliënt onvrede ervaart met iets in de therapie of t.a.v. van de therapeut, kan cliënt dit altijd bespreekbaar maken met de therapeut.
Indien dit voor cliënt niet bevredigend wordt opgelost, kan de cliënt dit voorleggen aan de klachtcommissie van de beroepsvereniging. Indien ook dit niet naar tevredenheid van de cliënt wordt opgelost kan de cliënt een klacht indien bij de SCAG, waar de therapeut bij is aangesloten.
10.2 Het indienen van een klacht, ook bij de beroepsvereniging, ontslaat de cliënt niet van zijn betalingsverplichtingen overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 5,6 en 7.

Artikel 11: Aansprakelijkheid

11.1 Indien Rust door voelen toerekenbaar tekort komt in de nakoming van de overeenkomst, is Rust door voelen slechts aansprakelijk voor de vergoeding van de schade, die het rechtstreekse gevolg is van deze tekortkoming. Iedere andere vorm van schadevergoeding, zoals gevolgschade, indirecte schade, schade wegens gederfde winst, vertragingsschade of welke schade dan ook is uitgesloten.
11.2 De hoogte van het schade bedrag is maximaal het bedrag dat door onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd.
11.3 Cliënt is gehouden na het ontstaan van enig recht op schadevergoeding zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, de schade terstond schriftelijk bij ons te melden.
11.4 Cliënt vrijwaart Rust door voelen voor alle schade die Rust door voelen mocht lijden als gevolg van aanspraken van derden tot schadevergoeding.

Artikel 12: Toepasselijk recht en geschillen

12.1 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden of indien tussen partijen een situatie voordoet die niet in de algemene voorwaarden is geregeld, dan dient de uitleg plaats te vinden naar de strekking van deze bepalingen. Indien Rust door voelen niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Rust door voelen in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
12.2 Op alle door ons te sluiten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. In geval van een geschil is de Nederlandse rechter bevoegd.
12.3 Partijen zullen eerst dan een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen het geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 13: Intellectueel eigendom

13.1 Rust door voelen behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Rust door voelen heeft het recht de door de uitvoering van de overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de cliënt ter kennis van derden wordt gebracht. Dit geldt voorts ten aanzien van de domeinnaam van Rust door voelen, de website en onderdelen daarvan, waaronder mede begrepen het logo van Rust door voelen, de vormgeving, werking, afbeeldingen van de website en al de overige content.
Het is client niet toegestaan om tijdens de uitvoering van de dienstverlening door of namens Rust door voelen, audio- of video-opnamen te maken, tenzij vooraf uitdrukkelijk anders is aangegeven.

ARTIKEL 14. | SLOTBEPALINGEN

14.1 Rust door voelen behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Bij gebreke van protest van de client binnen 14 dagen na de mededeling van Rust door voelen van de gewijzigde voorwaarden, gelden de gewijzigde voorwaarden vanaf de dag van mededeling op alle nieuwe overeenkomsten, alsook op alle nog lopende overeenkomsten voor zover deze worden uitgevoerd na de dag van de bedoelde mededeling.

Vastgesteld op 12 September 2022